Deze website bestaat voor een deel uit (soms lange) citaten: we pretenderen op geen enkele manier de rechten op deze teksten te bezitten, het gaat hier louter om het verzamelen van informatie in de context van de research voor een roman. De oorspronkelijke bron wordt steeds vermeld. Meestal wordt op deze citaten een ‘close reading’ toegepast, met verduidelijkingen of contextualiseringen. Via trefwoorden wordt informatie met elkaar in verband gebracht. Wat U hier vindt, is louter functioneel in het kader van een roman en heeft niet de pretentie om op zichzelf te kunnen staan als kunstwerk.

1. Inleiding
De beheerder beheert deze website met het oog op het verzamelen van informatie i.v.m. een roman. De bedoeling van de site is op geen enkele manier vanuit een commercieel oogpunt opgezet. In deze tekst wordt de aansprakelijkheid van de beheerder van deze site ten opzichte van gebruikers en derden afgelijnd. Doel is om een optimale gebruikservaring te verzekeren. 

2. Inhoud en kwaliteit van de informatie
De beheerder van deze website staat garant voor een gedegen kwaliteit van de inhoud van de aangeboden informatie. Wanneer uit het gebruik van de informatie blijkt dat de site foute, onvolledige of voorbijgestreefde informatie bevat, wordt de gebruiker uitgenodigd om dat aan de beheerder te melden via wildevrouw@telenet.be

3. Wettelijk beschermde informatie, werken en prestaties
De beheerder van de website tracht te allen tijde en te goeder trouw te verzekeren dat het onderwerp, onderhoud en beheer van deze site voldoet aan de vereisten van de regelgeving die van toepassing is, zoals de regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of van intellectuele eigendomsrechten, gelet op de uitzonderingen die worden gemaakt voor onderzoek en voor zover ze verantwoord is door de nagestreefde niet-winstgevende doelstelling. Als de gebruiker, ondanks deze inspanningen meent dat bepaalde informatie op deze website onrechtmatig is of zijn/haar rechtmatige belangen schaadt, wordt de gebruiker verzocht om hiervan onverwijld melding te maken aan de beheerder, zodat de desbetreffende informatie verwijderd of ontoegankelijk gemaakt kan worden. Verwijderen of ontoegankelijk maken van de informatie kan uitsluitend gebeuren wanneer het verzoek daartoe redelijk en op het eerste gezicht legitiem is.

4. Schending van eigendomsrechten door derden
De beheerder van de website kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schending van de eigendomsrechten door derden, zoals maar niet gelimiteerd tot het geval waarin deze website door derden ingezet wordt voor commerciële doeleinden.

5. Algemene aansprakelijkheid
De beheerder kan, behoudens opzet, bedrog of grove fout en nalatigheid in zijn hoofde, niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die bezoekers van de site hebben geleden door het consulteren of gebruiken van de website en de erin opgenomen informatie. Hetzelfde geldt voor schade die is ontstaan door de tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de site. 
 
6. Bevoegde jurisdictie
Het Belgische recht is van toepassing, onverminderd de toepassing van Europese regelgeving met directe werking. Bij geschillen wordt ernaar gestreefd om eerst in der minne een oplossing te vinden alvorens een beroep gedaan kan worden op de tussenkomst van gerechtelijke instanties. 

Who we are

Our website address is: http://wildevrouw.be.be

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.
An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.
If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.
When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.
If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.
These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.
For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.